Noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir pirkuma-pārdošanas līguma pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka personas, kas iegādājas preces interneta veikalā www.esaunashop.lv (turpmāk saukts Pircējs) un UAB "Poilsio sprendimai" (turpmāk - Pārdevējs; Pircējs un Pārdevējs, turpmāk kopā saukti Puses) savstarpējās tiesības, pienākumi, atbildība un citi nosacījumi, kas attiecas uz pirkšanu un pārdošanu. preču interneta veikalā www.esaunashop.lv.

1.2. Elektroniskajā veikalā www.esaunashop.lv visām personām, kurām šādas tiesības piešķir Lietuvas Republikas likumi, ņemot vērā viņu civilo rīcībspēju (gadījumā, ja Pircējs ir fiziska persona), ir tiesības būt Pircējiem gan tieši, gan ar likumisko pārstāvju starpniecību.

1.3. Iegādājoties preces interneta veikalā www.esaunashop.lv, Pircējs bez ierunām piekrīt gan šo Noteikumu, gan citu Pārdevēja pārdošanas līgumu noslēgšanas un izpildes nosacījumu, kas uzrādīti citās interneta veikala sadaļās, pilnīgai piemērošanai. www.esaunashop.lv, piemēram, reģistrācijas laikā atzīmējot lodziņu blakus saitei "Piekrītu preču pirkšanas un pārdošanas noteikumiem". Ja pircējs nepiekrīt Noteikumiem, viņam nav atļauts reģistrēties un slēgt pirkuma un pārdošanas līgumu(s).

1.4. Pārdevējam, vienojoties ar normatīvajiem aktiem, ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt, precizēt vai papildināt Noteikumus. Noteikumi, kas grozīti jebkurā no augstāk minētajiem veidiem, stājas spēkā ar to publiskās publicēšanas brīdi interneta veikalā www.esaunashop.lv un tiek attiecināti uz visiem pirkšanas un pārdošanas līgumiem, kas noslēgti no šī brīža.

2. Pirkšanas-pārdošanas līguma slēgšana un izpilde

2.1. Preču pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs pēc preces(-u) izvēles, sava groza izveidošanas un visu obligāto datu ievadīšanas vai atzīmēšanas noklikšķina uz "Pirkt". " saite.

2.2. Pirkšanas un pārdošanas līgumam tā pusēm ir likuma spēks un tas ir pareizi jāizpilda.

2.3. Pirkšanas-pārdošanas līgums ir spēkā līdz tā pilnīgai izpildei.

2.4. Katrs iepriekš minētajā veidā noslēgtais pirkuma-pārdošanas līgums tiek glabāts elektroniskā veikala www.esaunashop.lv datubāzē.

3. Pircēja tiesības

3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā www.esaunashop.lv, saskaņā ar šiem Noteikumiem, citu Pārdevēja publiski sniegto informāciju un Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

3.2. Pircējam ir tiesības atteikties no interneta veikalā www.esaunashop.lv noslēgtā pirkuma un pārdošanas līguma, par to rakstiski brīdinot pārdevēju 7 (septiņu) darba dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

3.3. Šo noteikumu 3.2.punkts neattiecas uz pirkuma līgumiem, kas noslēgti par precēm, kas izgatavotas pēc individuāla pasūtījuma vai acīmredzami pielāgotas konkrētam Pircējam, vai kuras to rakstura dēļ pēc uzrādīšanas Pircējam nevar tikt atgrieztas Pārdevējam. Pircējam sakarā ar to preču īpašību zudumu vai acīmredzamu pasliktināšanos, kas ātri bojājas vai drīz beigsies vai jau ir beidzies, pirkšana - pārdošana.

3.4. Pircējs var izmantot Noteikumu 3.2.punktā paredzētās tiesības tikai tad, ja iegādātā un pārdotā prece ir kvalitatīva, nebojāta, nav lietota un tās izskats nav būtiski mainījies.

3.5. Gadījumā, ja Pircējs interneta veikalā www.esaunashop.lv iegādājas vairāk nekā vienu preci (preču komplektu) un plāno izmantot savas Noteikumu 3.2.punktā paredzētās tiesības, Pircējs šīs tiesības nevar izmantot tikai plkst. saistībā ar vienu vai vairākiem šī komplekta priekšmetiem. Šajā gadījumā Pircējam ir jāatgriež viss preču komplekts Pārdevējam. Ja vismaz viena no komplektā esošajām atgriežamajām precēm neatbilst Noteikumu 3.4. un 9.5.punktā noteiktajām prasībām, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atgriezto preču komplektu, proti, nepieņemt Pircēja atteikumu pirkuma - pārdošanas līgumu.

3.6. Noteikumu 3.2.punktā paredzētās Pircēja tiesības tiek īstenotas saskaņā ar Ekonomikas ministra 2001.gada dekrētu. 17. augustā ar rīkojumu Nr. 258 "Par preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumu apstiprināšanu, ja līgumus slēdz, izmantojot sakaru līdzekļus".

3.7. Pircējam ir citas šajos Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētās tiesības.

4. Pircēja pienākumi

4.1. Pirms pirmā pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanas interneta veikalā www.esaunashop.lv Pircējam ir jāreģistrējas šajā veikalā, proti, jāsniedz Pārdevējam visi norādītie dati un jāpiekrīt šiem Noteikumiem to 1.3.punktā noteiktajā kārtībā. 4.2. Pircējam pēc pirkuma-pārdošanas līguma noslēgšanas ir jāmaksā interneta veikalā www.esaunashop.lv veiktajā pasūtījumā norādītā cena par precēm un to piegādi, kā arī citi maksājumi, ja tādi ir paredzēti, slēdzot līgumu.

4.3. Pircējam ir jāpieņem no Pārdevēja iegādātās preces.

4.4. Pircējs apņemas pareizi glabāt un nenodot trešajām personām savus pieteikšanās datus, ko Pārdevējs apstiprina Pircēja reģistrācijas laikā. Ja Pircējs izpauž vai pazaudē pieteikšanās datus vai jebkādā veidā kļūst zināmi trešajām personām, Pircējam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs elektroniskā veikala www.esaunashop.lv sadaļā "Kontakti" norādītajos veidos.

4.5. Ja mainās Pircēja reģistrācijas laikā sniegtie dati, Pircējam šie dati ir nekavējoties jāatjaunina. Šī Pircēja pienākuma nepildīšana izslēdz Pārdevēja atbildību par iespējami nepienācīgu pirkuma-pārdošanas līguma izpildi, ciktāl šādu, iespējams, nepienācīgu izpildi ietekmē Pircēja nepildīšana minētā Pircēja pienākuma dēļ, kā arī ja Pārdevējam rodas zaudējumi saistībā Pircēja šo pienākumu nepildīšanas gadījumā Pircējam tie ir jāatlīdzina pilnā apmērā.

4.6. Pircējam ir citi šajos Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikti pienākumi un tie ir jāpilda.

5. Pārdevēja tiesības

5.1. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt minimālo preču groza izmēru, proti, minimālo summu, ja tas netiek sasniegts, Pircēja pasūtījums netiks izpildīts. aj gadjum (ja netiek sasniegta noteikta minimla summa) nav iespja noslgt pirkuma-prdoanas lgumu.

5.2. Ja Pircējs mēģina sabojāt elektroniskā veikala www.esaunashop.lv darbu, stabilu darbību vai drošību, kā arī pārkāpj savus šajos Noteikumos vai Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētos pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apturēt vai pārtraukt Pircēja iespējas izmantot elektronisko veikalu www.esaunashop.lv un neatbild par jebkādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.5.2. Svarīgu apstākļu gadījumā Pārdevējam ir tiesības uz laiku vai uz nenoteiktu laiku pārtraukt interneta veikala www.esaunashop.lv darbību bez iepriekšēja Pircēja brīdinājuma un nav atbildīgs par jebkādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.

5.3. Pārdevējam ir citas šajos Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētās tiesības.

6. Pārdevēja pienākumi

6.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam iespēju pienācīgi izmantot interneta veikala www.esaunashop.lv sniegtos pakalpojumus saskaņā ar šajos Noteikumos noteiktajiem nosacījumiem. Tomēr Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Pircējam var rasties elektroniskā veikala www.esaunashop.lv tehnisku vai citu darbības traucējumu vai datu pārraides kļūdu dēļ neatkarīgi no to izcelsmes.

6.2. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātumu, aizsargāt Pircēja personisko informāciju, kas tiek nodota Pārdevējam, un apstrādāt Pircēja norādītos personas datus tikai saskaņā ar Noteikumu 11. nodaļu un Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

6.3. Gadījumā, ja Pircējs, slēdzot pirkuma-pārdošanas līgumu, izvēlas preces piegādāt viņam (Pircējam), nevis pašam izņemt no Pārdevēja, Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja iegādātās preces uz norādīto adresi. Pircēja norādītais Noteikumu 8.nodaļā paredzētajiem nosacījumiem.

6.4. Pārdevējs, svarīgu apstākļu dēļ nevarot nodrošināt Pircēju ar pasūtīto preci, apņemas piedāvāt viņam analogu vai pēc iespējas līdzīgāku preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt šādas Pārdevēja piedāvātās preces, Pārdevējs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā no Pircēja rakstiska atteikuma saņemšanas dienas Pircējam atdot Pircēja samaksāto naudu un ir atbrīvots no jebkura atbildība par preces neizsniegšanu Pircējam.

6.5. Pēc tam, kad Pircējs ir izmantojis Noteikumu 3.2.punktā paredzētās tiesības, Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 10 (desmit) darba dienu laikā no atgriežamās preces saņemšanas dienas. Ja Pircējs par preci norēķinājās skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu (neizmantojot elektroniskās bankas pakalpojumus), Pircējam, atgriežot preci, ir rakstiski jānorāda Pārdevējam sava bankas konta rekvizīti. Tādā gadījumā Pircēja samaksātā nauda viņam tiek atgriezta 10 (desmit) darba dienu laikā no šāda norādījuma nodošanas Pārdevējam dienas.

6.6. Pārdevējs Noteikumu 6.4. un 6.5.punktā paredzētajos gadījumos apņemas atgriezt Pircējam naudu Noteikumu 9.2.punktā noteiktajā kārtībā.

6.7. Pārdevējam ir citi šajos Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikti pienākumi, un tie ir jāpilda.

7. Preces cena, preču apmaksas kārtība un nosacījumi

7.1. Interneta veikalā www.esaunashop.lv visas preču cenas un to piegāde, kā arī jebkuri citi iespējamie maksājumi ir norādīti ar cenā iekļauto pievienotās vērtības nodokli.

7.2. Pircējs piekrīt, ka kopā ar iegādātajām precēm viņam
būtu jāiesniedz pirkuma-pārdošanas dokumenti - PVN rēķini, kas vienlaikus ir arī dokumenti, kas apliecina Pircēja tiesības atgriezt, apmainīt vai salabot preces garantijas ietvaros.

7.3. Pircējs var norēķināties par iegādāto preci Pārdevējam skaidrā naudā preces piegādes brīdī Pircējam, veicot priekšapmaksu, izmantojot elektroniskās bankas pakalpojumus vai veicot priekšapmaksu no jebkuras bankas vai citas kredītiestādes uz Pārdevēja norādīto bankas kontu. Interneta veikala www.esaunashop.lv sadaļa "Kontakti".

7.4. Pircējs samaksā skaidrā naudā par preci tās nodevējai (Pārdevēja pārstāvim) preces piegādes Pircējam brīdī. Ja netiek samaksāta pilna summa par preci un to piegādi, kā arī visi citi maksājumi, ja tādi bija paredzēti līguma noslēgšanas brīdī, prece Pircējam netiek nodota, un pirkšana-pārdošana līgums tiek uzskatīts par izbeigtu no šī brīža Pircēja būtisku līguma pārkāpumu dēļ. Tādā gadījumā Pircējam ir jāsedz visi zaudējumi, kas radušies Pārdevējam saistībā ar pirkuma līguma izbeigšanu.

7.5. Pircējs var norēķināties par precēm, izmantojot elektroniskās bankas pakalpojumus, ja Pārdevējs ir noslēdzis atbilstošu līgumu ar Pircēja banku. Šajā gadījumā uz Pircēja banku internetā tiek nodrošināta saite no interneta veikala www.esaunashop.lv. Šajā gadījumā, veicot naudas darījumus bankas elektroniskās bankas sistēmā, atbildība par Pircēja datu drošību gulstas uz attiecīgo banku.

7.6. Ja Pircējs norēķinās par preci ar pārskaitījumu no jebkuras bankas vai citas kredītiestādes uz Pārdevēja kontu (neizmantojot elektronisko banku), 24 stundu laikā pēc noklikšķināšanas uz saites "Pirkt" Pircējam ir jānosūta Pārdevējam e-pasts. apstiprinot maksājumu no attiecīgās bankas vai citas kredītiestādes izpildes. Pārdevējam ir tiesības uzsākt pirkuma-pārdošanas līguma izpildi tikai pēc norādītā apstiprinājuma saņemšanas. Ja Pircjs noteiktj laik un veid neapstiprina apmaksu par preci, prdevjam ir tiesbas uzskatt, ka Pircjs ir atteicies no pirkuma-prdoanas lguma, un anulēt Pircēja pasūtījumu.

7.7. Atbilstoši CK 6.313 pantam 7.datumā pēc Pircēja preces pasūtījuma iesniegšanas un Pārdevēja to apstiprināšanas preces cena var tikt mainīta, ņemot vērā likumā noteiktos objektīvos rādītājus, kas ietekmē preces cenu ( izmaksu izmaiņas, papildu izmaksas, tehniska kļūda utt.). Šādas preces cenas izmaiņu gadījumā Pircējam ir tiesības atteikties no preces iegādes, un Pārdevējam ir tiesības to pārdot. Šādā gadījumā jebkurai no Pusēm, rakstiski paziņojot otrai Pusei, ir tiesības lauzt preču pirkuma un pārdošanas līgumu. Puses vienojas, ka zaudējumi, kas saistīti ar pirkuma līguma izbeigšanu šajā punktā norādītā iemesla dēļ, viena otrai netiek atlīdzināti.

8. Preču piegāde Pircējam

8.1. Pērkot preces interneta veikalā www.esaunashop.lv, Pircējam ir jāizvēlas viens no preču piegādes veidiem viņam - izmantot Pārdevēja nodrošināto preču piegādes pakalpojumu visā Lietuvas Republikas teritorijā vai izņemt preces preces no Pārdevēja Pārdevēja veikalā.

8.2. Preci no Pārdevēja var izņemt tikai Pircējs, viņa likumiskais pārstāvis vai Pircēja norādītā persona pasūtījuma noformēšanas brīdī. Preču saņēmējam Pārdevēja pārstāvim, nododot preci, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas karte, pase vai autovadītāja apliecība, kas izdota pēc 01.01.2003.), bet pārstāvības gadījumā - kārtīgu pārstāvību apliecinošs dokuments.

8.3. Par preču piegādes datumu un laiku vai saņemšanu saskaņotajā Pārdevēja veikalā Pārdevējs informē Pircēju Pircēja norādītajā paziņojumā Pārdevējam uz Pircēja reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi. Pircējs, noslēdzot pirkuma-pārdošanas līgumu ar Pārdevēju, apņemas pastāvīgi pārbaudīt Pārdevējam reģistrācijas laikā norādīto e-pasta kastīti līdz Pārdevēja paziņojumam par preces piegādi vai saņemšanu norunātajā Pārdevēja veikalā. tiek saņemts. Preču piegādes dienā Pārdevēja pārstāvis var arī telefoniski sazināties ar preču pieņemšanas personu, lai saskaņotu precīzu preces piegādes laiku.

8.4. Norunātajā Pārdevēja veikalā Pircējam vai citai Noteikumu 8.2.punktā norādītajai personai preces ir jāizņem šī veikala darba laikā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no Pārdevēja izsniegtā dokumenta saņemšanas dienas. paziņojums Pircējam uz Pircēja reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi. Ja Pircējs vai cita Noteikumu 8.2.punktā norādītā persona šajā termiņā preces nesaņem, Pārdevējam ir tiesības lauzt pirkuma-pārdošanas līgumu sakarā ar Pircēja būtisku līguma pārkāpumu. Šādā gadījumā Pircējam ir jāsedz visi zaudējumi, kas radušies Pārdevējam saistībā ar pirkuma līguma izbeigšanu.

8.5. Pircējs maksā par preču piegādi uz Pircēja norādīto adresi. Precīza piegādes pakalpojuma cena ir atkarīga no pasūtīto preču piegādes vietas, to daudzuma, cenas, svara un Pircēja vēlmes vai nevēlēšanās izmantot Pārdevēja sniegto maksas piegādes pakalpojumu uz Pircēja norādīto ēkas vietu. , un tiek nodrošināts Pircējam tikai pēc pasūtījuma pilnīgas noformēšanas.

8.6. Preču nogādāšanas pakalpojums Pircēja norādītajā ēkas vietā jāpasūta pirms preču un izvēlēto pakalpojumu apmaksas.

8.7. Pārdevēja noteiktajos atsevišķos gadījumos preču piegādes un piegādes pakalpojumi uz Pircēja norādīto ēkas atrašanās vietu Pircējam var būt bez maksas.

8.8. Pārdevēja noteiktajos atsevišķos gadījumos, ņemot vērā preču piegādes vietu (piemēram, uz Neringas pilsētu vai Klaipēdas pilsētas daļu, kas atrodas Kuršu kāpās) un citus apstākļus, preču piegādes pakalpojums uz Pircējam tiek piemērotas papildu maksas.

8.9. Personai, kas pieņem preces, kopā ar Pārdevēja pārstāvi, kas nodod preces, jāpārbauda preču iepakojuma stāvoklis, preču daudzums, sortiments un kvalitāte un jāparaksta preču pieņemšanas - nodošanas dokuments. Pēc tam, kad persona, kas saņem preces, paraksta preces pieņemšanas - nodošanas dokumentu, Pircējs apliecina, ka prece viņam ir nodota pareizā stāvoklī, daudzumā, sortimentā un kvalitātē, precei nav bojājumu, kuru pamatā ir nav ražošanas defekts, un preces komplektācijā nav neatbilstību.

8.10. Pamanot, ka piegādātās preces iepakojums vai pašas preces ir jebkādā veidā bojātas vai nepareizi samontētas, personai, kas pieņem preces, tas jāatzīmē preces pieņemšanas - nodošanas dokumentā un, klātesot Pārdevēja pārstāvim, jāsastāda akts. brīvas formas preces bojājuma akts vai neatbilstība saskaņotajai komplektācijai. Ja persona, kas saņem preces, šīs darbības neveic, Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības pret Pircēju par preces bojājumiem, ja šāda bojājuma rašanās pamats nav rūpnīcas defekts, kā arī par sastāva neatbilstībām. preces, kuras var pamanīt, apskatot preces to pieņemšanas - nodošanas laikā.

8.11. Ja tiek konstatēts tikai preču sūtījuma iepakojuma pārkāpums, bet netiek konstatētas neatbilstības preču daudzumā, sortimentā un kvalitātē, Pārdevējam ir jāizpilda pirkuma - pārdošanas līgums. Šajā gadījumā personai, kas pieņem preces, ir jāpieņem prece, bet arī jāatzīmē preces iepakojuma pārkāpums preču pieņemšanas - nodošanas dokumentā. Pēc tam, kad persona, kas saņem preces, ir pieņēmusi preci un parakstījusi preču pieņemšanas - nodošanas dokumentu un atzīmes par preces iepakojuma pārkāpumu, uzskatāms, ka prece piegādāta bojātā iepakojumā, bet preces daudzums, sortiments un kvalitāte ievērot pirkuma - pārdošanas līguma nosacījumus.

8.12. Ja tiek konstatētas neatbilstības preču daudzumā un/vai sortimentā un/vai kvalitātē, persona, kas pieņem preces, nedrīkst preces pieņemt un preču trūkumus atzīmēt preču pieņemšanas - nodošanas dokumentā. Šādā gadījumā netiek uzskatīts, ka Pircējs, ja persona, kas saņem preces, atsakās tās pieņemt preces defektu dēļ, ir kādā veidā pārkāpis pirkuma-pārdošanas līgumu, un Pārdevējs un Pircējs vienojas atsevišķi. par turpmākā pirkšanas-pārdošanas līguma pareizu izpildi, grozīšanu vai izbeigšanu. Taču, ja persona, kas saņem preces, pieņem preces un paraksta preču pieņemšanas - nodošanas dokumentu, neizsakot nekādus komentārus par to iespējamiem defektiem, uzskatāms, ka Pārdevējs ir pareizi un pilnā apmērā noformējis pirkuma-pārdošanas līgumu, un nosacījumi tiek piemērota Noteikumu 8.10.punktā noteiktā Pārdevēja atbrīvošana no atbildības pret Pircēju.

8.13. Ja preces Pircējam netiek piegādātas Pārdevēja norādītajā piegādes datumā, Pircējam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs. Neizpildot o pienkumu, Pircjam nav tiesbu izvirzt attiecgas pretenzijas prdevjam, k ar nav tiesbu prast atldzbu par iespjamiem Pircja zaudjumiem, kas saistti ar preces nepiegdi vai nokavtu piegdi.

8.14. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preču nepiegādi vai novēlotu piegādi, ja preces netiek piegādātas vai piegādātas Pircējam ar nokavēšanos Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

8.15. Citi preču piegādes nosacījumi Pircējam ir norādīti interneta veikala www.esaunashop.lv sadaļā "Piegāde". Preču piegādes Pircējam nosacījumu neatbilstību gadījumā, kas paredzēti šajos Noteikumos un iepriekšminētajā elektroniskā veikala www.esaunashop.lv sadaļā, noteicošie ir Noteikumos paredzētie nosacījumi.

9. Preču atgriešana un apmaiņa

9.1. Preču atgriešana un apmaiņa tiek veikta saskaņā ar Noteikumu 3.6.punktā noteikto ekonomikas ministra rīkojumu un saskaņā ar Ekonomikas ministra 06.29.2001. rīkojumu Nr. 217 "Par lietu atgriešanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu".

9.2. Nauda par atgriezto preci tiek samaksāta ar maksājuma pārskaitījumu uz Pircēja bankas kontu, ievērojot Noteikumu 6.4. un 6.5.punktos noteiktos nosacījumus. Ja Pircējs un preču maksātājs ir dažādas personas, nauda par atgriezto preci tiek iemaksāta tās personas bankas kontā, kura samaksāja par preci.

9.3. Ja Pircējs atsakās no preču pirkšanas-pārdošanas līguma, izmantojot Noteikumu 3.2.punktā paredzētās tiesības , preces tiek atgrieztas uz Pircēja rēķina, un Pircēja par preci samaksātā nauda tiek atgriezta Pircējam 10 ( desmit) darba dienas no preces atgriešanas Pārdevējam dienas. Nauda, ko Pircējs ir samaksājis Pārdevējam par papildu pakalpojumiem, piemēram, preču piegādi vai preču piegādi uz Pircēja norādīto ēkas atrašanās vietu, Pircējam netiek atgriezta.

9.4. Pircējs par saviem līdzekļiem preci atdod Pārdevējam. Pircējs var vienoties ar Pārdevēju par Pārdevēja sniegto maksas pakalpojumu preces atgriešanas gadījumā, atdot atgriezto preci no Pircēja paša.

9.5. Preces tiek atgrieztas oriģinālajā, glītā iepakojumā (šis nosacījums neattiecas uz nekvalitatīvu preču atgriešanas gadījumiem), precei jābūt nebojātai, nelietotai, oriģinālajā izskatā (etiķetes neskartas, aizsargplēve nenorauta, tml.; is nosacījums neattiecas uz nekvalitatīvu preču atgriešanas gadījumiem) un tādas pašas komplektācijas kā Pircēja saņemtajām precēm no Pārdevēja.

9.6. Atgriežot preci, Pircējam ir jāiesniedz Pārdevējam visi kopā ar preci saņemtie dokumenti, tajā skaitā to pieņemšanas – nodošanas dokuments. Pircēja atteikšanās no pirkuma un pārdošanas līguma un preces atgriešana pārdevējam tiek noformēta ar pārdevēja noteiktās formas dokumentiem.

9.7. Pircējam vai viņa likumiskajam pārstāvim ir tiesības atgriezt preci Pārdevējam un parakstīt Noteikumu 9.6.punktā norādītos dokumentus. Preču atgriešanas brīdī personai, kas atgriež preces, ir jāuzrāda Pārdevēja pārstāvim viens no Noteikumu 8.2.punktā norādītajiem derīgajiem personas identitāti apliecinošiem dokumentiem, un pārstāvības gadījumā - pienācīgu pārstāvību apliecinošs dokuments.

9.8. Citi preču atgriešanas un apmaiņas nosacījumi ir norādīti interneta veikala www.esaunashop.lv sadaļā "Garantijas". Preču atgriešanas un apmaiņas nosacījumu neatbilstības gadījumā, kas paredzēti šajos noteikumos un iepriekšminētajā elektroniskā veikala www.esaunashop.lv sadaļā, noteicošie ir Noteikumos paredzētie nosacījumi.

9.9. Ja Pircējs jebkādā veidā pārkāpj kādu vienu vai vairākus šajā Noteikumu punktā un Noteikumu 9.8.punktā norādītajā elektroniskā veikala www.esaunashop.lv sadaļā paredzētos nosacījumus, Pārdevējam ir tiesības neveikt pieņemt Pircēja atteikšanos no pirkuma-pārdošanas līguma un nepieņemt atgrieztās preces.

10. Preču kvalitātes garantija

10.1. Pārdevējs vai preču ražotājs pārdotajām precēm sniedz kvalitātes garantiju, kas ir spēkā uz noteiktu laiku. Garantijas termiņš un citi garantijas servisa izmantošanas nosacījumi ir norādīti preču aprakstos.

10.2. Garantija neattiecas uz elektroniskajos informācijas nesējos ietvertajiem datiem, un Pārdevējs neatlīdzina Pircēja vai trešo personu zaudējumus, kas radušies šādu datu zuduma vai atjaunošanas rezultātā.

10.3. Gadījumā, ja Pārdevējs vai ražotājs atsevišķiem preču veidiem nesniedz kvalitātes garantiju, tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos paredzētā garantija.

10.4. Pats pārdevējs precēm garantijas servisu nesniedz. Katrā gadījumā, kad Pircējs vēlas izmantot šādus pakalpojumus, Pārdevējs novirza Pircēju pie garantijas servisa sniedzēja.

10.5. Citi preču kvalitātes garantijas nosacījumi ir norādīti interneta veikala www.esaunashop.lv sadaļā "Garantijas". Ja rodas neatbilstības starp šajos noteikumos paredzētajiem preču kvalitātes garantijas nosacījumiem un iepriekšminēto interneta veikala www.esaunashop.lv sadaļu, noteicošie ir noteikumos paredzētie nosacījumi.

11. Pušu atbildība, personas datu aizsardzība un apstrāde

11.1. Pircējs ir atbildīgs par visām savām darbībām, kas veiktas, izmantojot elektronisko veikalu www.esaunashop.lv.

11.2. Reģistrācijas laikā Pircējam ir jāsniedz Pārdevējam personas dati, kas nepieciešami preču pasūtījuma pareizai izpildei. Veicot šīs darbības, Pircējs apliecina, ka viņš un viņa pārstāvji zina, ka viņiem ir tiesības atteikties sniegt savus personas datus, taču saprot, ka personas dati ir nepieciešami un nepieciešami, lai nepārprotami identificētu Pircēju un/vai viņa pārstāvjus. pirkšanas un pārdošanas līgumu noslēgšanas un izpildes nolūkos, un, nesniedzot personas datus un/vai nepiekrītot to apstrādei šajā pantā noteiktajiem mērķiem, pirkšanas un pārdošanas līgumu nevarēs noslēgt vai izpildīt.

11.3. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka viņa personas dati tiks apstrādāti identifikācijas, preču pārdošanas elektroniskajā veikalā www.esaunashop.lv, Pārdevēja darbības analīzes un tiešā mārketinga nolūkos. Pircējs arī piekrīt nosūtīt uz viņa norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru informatīvus ziņojumus, kas nepieciešami preču pasūtījuma izpildei.

11.4. Pircēja adrese un/vai e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos tikai tad, ja Pircējs, reģistrējoties vai pasūtot preces interneta veikalā www.esaunashop.lv, atzīmē attiecīgās sadaļas. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā norādīt Pārdevējam, ka viņa ( Pircēja) iepriekš norādītie dati vairs netiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, un Pārdevējam ir jāizpilda šāda Pircēja prasība.

11.5. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja sadarbības partnerus, kas nodrošina preču piegādi Pircējam, piegādi Pircēja norādītajā ēkas atrašanās vietā vai citus ar pareizu izpildi saistītus pakalpojumus. no Pircēja pasūtījuma. Visos citos gadījumos Pircēja personas datus drīkst izpaust trešajām personām tikai Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

11.6. Pieņemot vai atgriežot preces, šīs preces pieņemošās vai atgriežamās personas personu apliecinošs dokuments un tajā ietvertie personas dati tiek izmantoti tikai personas pareizai identifikācijai.

11.7. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas laikā sniegto personas un citu datu pareizību. Ja Pircēja sniegtie dati ir nepareizi un/vai neprecīzi, atbildība par šādu datu sniegšanas sekām ir tikai un vienīgi Pircējam, kuram ir jāsedz visi Pārdevēja zaudējumi, kas radušies šādu Pircēja sniegto datu nepareizības un/vai neprecizitātes dēļ. Pircējs.

11.8. Saskaņā ar Elektroniskā paraksta likuma 8.pantu. 3, Puses vienojas, ka uz Pircēja darbību apstiprināšanu interneta veikalā www.esaunashop.lv, pamatojoties uz Pircēja pieslēgšanās datiem, attiecas iepriekšminētā likuma 8.pants. 1 d. noteiktais elektroniskā paraksta tiesiskais spēks, proti, ir tāds pats juridiskais spēks kā parakstam uz rakstveida dokumentiem un ir pieļaujams kā pierādījums tiesā.

11.9. Pircējs, kurš ir pārkāpis Noteikumu 4.4. punktā paredzēto pienākumu nodrošināt savu pieteikšanās datu drošību, ir pilnībā atbildīgs par sekām, kas rodas no šo datu nodošanas trešajām personām. Jebkurai personai pieslēdzoties interneta veikalam www.esaunashop.lv, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, šāda persona tiek uzskatīta par Pircēju, un visas darbības, kas veiktas, pieslēdzoties interneta veikalam www.esaunashop.lv, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, tiek uzskatītas par veiktām. ko pircējs. Pircējs nes pilnu atbildību par šādas rīcības sekām.

11.10. Ja Pircējs piekļūst citām tīmekļa vietnēm, izmantojot saites Pārdevēja interneta veikalā, Pārdevējs nav atbildīgs par citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai jebkuru citu trešo personu tīmekļa vietnēs sniegto informāciju vai šo uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai jebkuru citu personu darbību. citas trešās personas, kā arī tās neuzrauga, nekontrolē un nepārstāv.

11.11. Pārdevējs neatbild par to, ka interneta veikalā www.esaunashop.lv esošās preces izmērs, krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst reālajam preces izmēram, formai, krāsai vai citiem parametriem sakarā ar Pircēja izmantotā displeja (monitora) raksturlielumi.

11.12. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad Pircējs, neatkarīgi no Pārdevēja prasībām un savām (Pircēja) saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam šāds pienākums bija paredzēts un iespēja tika dota.

12. Informācijas sniegšana

12.1. Puses vienojas, ka interneta veikals www.esaunashop.lv satur visu informāciju, tai skaitā, bet ne tikai, šos Noteikumus, citus Pārdevēja noteiktos nosacījumus pirkšanas un pārdošanas līgumu noslēgšanai un izpildei, kas sniegta citās tiešsaistes sadaļās. veikals www.esaunashop.lv, un CC 6.366 Art. Par 8. norādīto informāciju uzskatāma Pārdevēja rakstīta Pircējam.

12.2. Pircējs apliecina, ka, pērkot preces interneta veikalā www.esaunashop.lv, ir iepazinies ar Pārdevēja sniegto informāciju, kas noteikta Civilkodeksa 6.366.pantā. 8, un sapratu viņu pilnībā. Šo informāciju Pārdevējs sniedz Pircējam gan šajos Noteikumos, gan citās elektroniskā veikala www.esaunashop.lv sadaļās.

12.3. Pārdevējs nosūta Pircējam visus paziņojumus uz Pircēja reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi.

12.4. Pircējs visas ziņas, jautājumus vai pretenzijas sūta Pārdevējam, izmantojot elektroniskā veikala www.esaunashop.lv sadaļā "Kontakti" norādītās metodes.

13. Nobeiguma noteikumu

13.1. Lietuvas Republikas likums attiecas uz o Noteikumu interpretciju un tajos neaptvertajiem sazias ldzekiem noslgto pirkuma un prdoanas lgumu slganas un izpildes aspektiem.

13.2. Jebkurš strīds, domstarpības vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir ar tiem saistīta, tiek atrisināta sarunu ceļā. Ja tie neizdodas, strīdu starp Pusēm izskata kompetentā tiesa pēc Pārdevēja atrašanās vietas.

13.3. Ja kāda iemesla dēļ viens vai vairāki šo Noteikumu nosacījumi tiek atzīti par nelikumīgiem, nederīgiem vai neizpildāmiem, tas neietekmē visus pārējos Noteikumu noteikumus. Td gadjum visi citi Noteikumu termini tiek interpretti, neņemot vērā prettiesisko, nederīgo vai neizpildāmo noteikumu.

13.4. Visur, kur tas izriet no konteksta, vīriešu dzimtē ietilpst sieviešu dzimte (un otrādi), vienskaitlis ietver daudzskaitli, un daudzskaitlis ietver vienskaitli.